clasa A

Materiale Solide,hartie,lemn, textile, cauciuc, paie. Se folosesc stingatoare cu APA,PULBERE,SPUMA

clasa B

Materiale Lichide, benzina, ulei, petrol, alcool, vopsea. Se folosesc stingatoare cu APA, PULBERE,CO2,SPUMA

clasa C

Gaze, metan, hydrogen, propan, acetilena .Se fosolesc stingatoare cu PULBERE,CO2,

clasa D

Metale, litiu,aluminiu,potasiu,sodium, magneziu,etc. Se folosesc stingatoare cu PULBERE

clasa E:

Incendii care implic? riscuri de natur? electric?. Exemple: întrerup?toare, motoare, transformatoare.

Men?ion?m c? E nu este o clas? de incendiu conform SR-EN, dar se poat folosi stingatoare cu PULBERE,CO2

clasa F:

Incendii care implic? medii de g?tit (uleiuri ?i gr?simi) in aparate pentru gatit BUC?T?RII: uleiuri ?i gr?simi vegetale sau animale, in aparatele de gatit

 

CRITERII DE AMPLASARE

 

 

Distan?a între sting?tor ?i un focar posibil reprezint? drumul parcurs efectiv pentru folosirea sting?torului avându-se în vedere: separa?iile, amplasamentul u?ilor, coridoarelor, stâlpilor ?i al spa?iilor de depozitare sau eventualelor împrejmuiri. Distan?a de la locul de amplasare la cel mai important focar posibil în perimetrul suprafe?ei protejate nu trebuie s? dep??easc? 15m în cazul focarelor din clasa B sau de 20m în cazul focarelor din clasele A, C ?i D de incendiu. Distan?a minim? de amplasare fa?? de eventuale focare posibile din zona protejat? nu trebuie s? fie mai mic? de 2m pentru a evita ca el însu?i s? fie afectat de incendiu.

Amplasarea sting?toarelor de incendiu se va face de-a lungul c?ilor de acces la o în?l?ime de cel mult 1,4m fa?? de podea pentru un acces adecvat ?i o manevrare comod?. În?l?imea este m?surat? de la partea superioar? a corpului sting?torului. Nu trebuie s? împiedice accesul ?i evacuarea în ?i din zona protejat?. Fixarea sting?torului în locurile destinate trebuie s? permit? desprinderea u?oar? în caz de incendiu. În cazul sting?toarelor transportabile, pentru a nu favoriza r?sturn?rile accidentale, acestea trebuie p?strate în pozi?ie cât mai apropiat? de vertical?, în nici un caz sprijinite pe ro?i, pentru a fi mai u?or ?i rapid de manevrat în situa?ia unei interven?ii. Se va evita amplasarea sting?toarelor în zone joase sau direct pe podea pentru a elimina riscul coroziunilor din cauza unor eventuale scurgeri sau depuneri de agen?i corozivi, precum ?i r?sturnarea accidental? sau folosirea în alte scopuri.

IDENTIFICAREA STING?TOARELOR

CULOAREA: identificarea produsului de stingere se face prin marcarea unei zone de pe corpul sting?torului printr-o anumit? culoare cu o suprafa?? minim? de 10% din aria recipientului. Suntrecomandate utilizarea unor zone cu urm?toarele culori: ALBASTRU pentru ap?; GALBEN pentru spum?; ALB pentru pulberi; NEGRU pentru dioxid de carbon; VERDE pentru înlocuiotori de haloni.

MARCAREA se face cu inscrip?ii strict necesare ?i cu pictograme de utilizare, fiind divizat? în 5 zone:

Zona 1: trebuie s? cuprind? cuvintele ”STING?TOR DE INCENDIU”, tipul de produs de stingere ?i înc?rc?tura nominal?, performan?a pe focare;

Zona 2: trebuie s? cuprind? informa?ii referitoare la instruc?iunile de utilizare eviden?iate cu pictograme, fiecare cu o explica?ie;

Zona 3: trebuie s? cuprind? informa?ii referitoare la orice restric?ii sau pericole de utilizare, în particular în leg?tur? cu toxicitatea ?i riscul electric;

Zona 4: trebuie s? con?in? o instruc?iune pentru reînc?rcare, pentru verificarea periodic?, identificarea produsului de stingere (dac? este cazul a gazului propulsor), codul de model, domeniul de temperatur?, avertisment privind riscul de înghe? (pentru cele pe baz? de ap?) ?i o referin?? asupra standardului european;

Zona 5: trebuie s? cuprins? numele ?i adresa produc?torului ?i/sau a furnizorului, precum ?i anul de productie.

ÎNTRE?INERE ?I VERIFICARE

Între?inerea se face periodic cu respectarea recomand?rilor produc?torului. Între intervalele prev?zute pentru verific?ri periodice, se pot realiza, prin sondaj, verific?ri ale func?ion?rii corecte a sting?toarelor, realizând cu aceast? ocazie ?i instruirea personalului de pe locurile de munc?. Acest tip de verific?ri urm?resc: starea de func?ionare ?i func?ionarea corect?, existen?a, amplasarea ?i starea de integritate, evitând astfel nefunc?ionarea lor ulterioar?.

MANEVRAREA STING?TOARELOR

1. Se deblocheaz? sting?torul tr?gând de inelul de siguran??

2. Se prinde cu mâna furtunul de refulare (când exist?), se apas? pârghia de ac?ionare ?i se îndreapt? jetul agentului de stingere spre baza fl?c?rilor.

3. Se alterneaz? mi?carea de refulare (dreaptastânga) pe întreaga l??ime a focarului pentru acoperirea întregii suprafe?e incendiate

ECHIPAREA CONSTRUCTIILOR CU STINGATOARE

Num?rul orientativ de sting?toare pentru unele categorii de construc?ii, pentru care nu sunt elaborate reglement?ri specifice, este prev?zut de anexa 6 la Normele generale de ap?rare împotriva incendiilor aprobate cu OMAI nr. 163 din 2007.

Categorii de construc?ii Num?r minim de sting?toare

Cl?diri administrative: 1 buc / 300mp

Sedii ale administra?iei publice centrale ?i locale;

Sedii de funda?ii, organiza?ii neguvernamentale, asocia?ii, agen?ii etc;

Sedii de birouri.

Cl?diri comerciale: 1 buc / 200mp

Comer? alimentar ?i nealimentar;

Magazine generale;

Alimenta?ie public?: braserii, restaurante ?i altele asemenea;

Spa?ii ?i înc?peri destinate serviciilor.

Cl?diri de locuit (recomandare): 1 buc / nivel / apartament

Blocuri;

Locuin?e unifamiliale.

Cl?diri civile cu func?iuni mixte: 1 buc / 300mp

Comer?, birouri, reuniuni.

Alte amenaj?ri: 1 buc/150MP

Circuri mobile, Scene ?i tribune amenajate provizoriu în aer liber;

Studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact rapid

SC BRASTING SRL

Telefon: 0268.258.416
Mobil 1:
0721.334.514
Mobil 2: 0740.210.006

E-mail: brasting@brasting.ro

Autentificare

Social media